Zetel: Grote baan 186/301 - 9120 Melsele +32 3 775 92 86 (secretariaat) secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be

GDPR

Wat is GDPR

 

GEGEVENSBESCHERMING

Onze vereniging hecht veel belang aan het naleven van de privacy rechten van alle bezoekers van onze website en al onze huidige en oud-leden.

In het kader van de nieuwe regelgeving rond het GDPR (General Data Protection Regulation) wensen wij u dan ook te informeren over de aard van de verzamelde gegevens en de doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken en gebruiken.


Onze Website

Statistieken
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er door een programma bezoekersstatistieken verzameld. Deze statistieken houden, zoals gebruikelijk op bijna elke website, automatisch gegevens bij zoals uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek aan onze website, de door u gebruikte browser, de versie van de browser en het besturingssysteem. Voor zover beschikbaar, wordt ook het land opgeslagen van waaruit u onze website bezoekt. We gebruiken deze informatie enkel en alleen om statistieken te trekken van het aantal bezoekers en de performantie van onze website te monitoren en eventueel te verbeteren.

Cookies
Onze website maakt GEEN gebruik van cookies.


Door u via websites verstrekte persoonlijke gegevens

U dient geen persoonlijke informatie te verstrekken voor een bezoek aan onze website. Enkel op ons contactformulier wordt gevraagd naar uw naam, adres en e-mailadres teneinde ons toe te laten op een vlotte manier met u in contact te kunnen komen. Deze gegevens worden verder niet verwerkt of bewaard.

 

Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat koppelingen naar andere websites waar u meer informatie kunt vinden over producten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met modelbouw. Deze verklaring van gegevensbescherming is niet van toepassing op dergelijke gekoppelde websites.

Op onze website vindt u tevens links naar onze sociale media pagina’s zoals Facebook en Twitter. Wij verwijzen u naar het gegevensbescherming beleid van het betreffende social media platform. Pegasus heeft geen invloed op de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens en is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die Pegasus zelf plaatst op deze platformen. Wij dienen ook uw aandacht te vestigen op het feit dat Facebook (of andere sociale media) wellicht al gegevens van u verzamelt op het moment dat u de link volgt of wanneer uw browser aan het verbinden is met de social media platformen.


Verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Er worden geen persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld, verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte.


Beveiliging

Pegasus heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. De persoonlijke gegevens van gebruikers worden opgeslagen in een beveiligde databank die tegen ongeautoriseerde toegang is beschermd met een firewall en software. De gegevens zijn voor derden NIET raadpleegbaar of toegankelijk en dienen enkel om de werking van het secretariaat van de club te ondersteunen.

Het is kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar niet toegestaan persoonlijke gegevens te verstrekken via het internet zonder toestemming van een ouder of voogd.


Recht van toegang tot persoonsgegevens en intrekking van de toestemming

U mag op elk gewenst moment een kopie van uw opgeslagen persoonsgegevens opvragen. Dit doet u onder de vorm van het versturen van een email bericht naar .. Hierbij dient u zich, aan de hand van uw VML nummer, te identificeren. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw gegevens op elk gewenst moment in te trekken. Dit dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren. U kunt daarvoor de gegevens vinden onder de rubriek  ‘Contact’ op de startpagina van onze website.

Pegasus dient er wel op te wijzen dat het intrekken van het recht tot gebruik van de gegevens kan leiden tot uitsluiting bij haar vereniging daar de vereniging dan niet meer aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen (zie decreet in verband met het rijksregisternummer hieronder)

Opvragen Rijksregisternummer

Elke sportfederatie wordt verplicht in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties van overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.

Extract uit het desbetreffende decreet:

De Vlaamse Regering bepaalt de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die in het ledenbestand minimaal moeten worden opgenomen, waaronder een uniek identificatienummer. Met het oog op deze unieke identificatie kunnen de sportfederatie en haar aangesloten sportclubs hiertoe het rijksregisternummer opvragen en bewaren in het ledenbestand;
Het in het eerste lid, 3°, vermelde unieke identificatienummer en de machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken, worden verleend om dubbeltelling en fictieve leden uit te sluiten. Met het oog op het controleren van de erkenningsvoorwaarden kan het agentschap Sport Vlaanderen op elk ogenblik de volledige bestanden, gedeeltelijke bestanden of geaggregeerde gegevens raadplegen of opvragen.

De volledige tekst van het decreet kan u hier nalezen

Algemeen

Onze leden wordt de mogelijkheid geboden om via de website een aantal van hun gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, aan te passen.

Pegasus behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment of zonder kennisgeving vooraf enkele of alle voorwaarden van de verklaring van gegevensbescherming uit te breiden, te verwijderen of te wijzigen.

Bij evenementen en activiteiten die door Pegasus RC vliegclub VZW worden georganiseerd, kunnen er foto's genomen worden met als doel om deze te verwerken in een verslag of foto album, dat daarna op onze website kan geraadpleegd worden.

Door het opgeven van een email adres, verklaart het lid zich akkoord om informatie omtrent de club en haar activiteiten te ontvangen.


Informatie/contact

U kunt contact opnemen via het volgende adres om

  • uw persoonlijke gegevens te corrigeren, verwijderen of blokkeren
  • informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen
  • uw toestemming in te trekken, of
  • andere vragen te stellen met betrekking tot de bescherming van gegevens

Pegasus RC Vliegclub VZW

Secretariaat
Klapperstraat 28
B-9120 Beveren-Waas
E .">.


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Datum laatste wijziging: 20 april 2018

VML

VML2022

Adres

Pegasus RC Vliegclub VZW

Secretariaat:
Klapperstraat 28
9120 Beveren-Waas

Zetel:
Grote Baan 186/301
9120 Melsele

E: secretariaat@pegasus-rcvliegclub.be
T: 03 775 92 86

Rekeningnummer:
BE28 145-0510375-20